Bogumił Pijanowski
Blog / hyde parkO stronieTeksty własne,wiersze i prozaTeksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneFotografieBlog hyde park


STYCZEŃ 2011. Po serbsku

   Krośnieńska Oficyna Wydawnicza wydała w styczniu 2011 r. Antologię sztuk słowiańskich Miedzy Ochrydą a Bugiem. Wyboru i przekładów z języków polskiego, serbskiego, chorwackiego, macedońskiego, słoweńskiego, bośniackiego i bułgarskiego dokonała Olga Lalić-Krowicka.

   W antologii znalazły się tam trzy moje wiersze. Przy pewnym wysiłku, utwory przetłumaczone na serbski może zrozumieć również polski odbiorca, choć czasem brzmią dla nas dziwnie. Poniżej podaję, jako ciekawostkę te wiersze i ich przekłady na serbski.

                    Bogumił Pijanowski

 

Po polsku:                                                      Po serbsku:

Pod brzozą                                       Spod breze

Gorąco,                                             Vrućina,

owoc dojrzewa.                                 voće sazreva.

Jedynie w cieniu drzewa chłodniej.   Hladno je samo ispod drveća.

Brzęczą owady -                                Zuje insekti -

dla nich to jedyne lato w życiu.          za njih je to jedino leto u životu.

Książka leży nieprzeczytana.            Knjiga leži nepročitana.

Duszno.                                             Zagušljivo je.

Tyle jeszcze do zrobienia…              Toliko treba da se uradi…

Nie zobaczę,                                      Neću videti,

nie napiszę,                                       neću napisati,

nie wysłucham,                                  neću čuti,

nie skosztuję…                                  neću probati.

Skwar.                                               Sparina.

Ani jednej chmurki na niebie.            Nema nijdnog oblaka na nebu.

Wszystko zastygło w tym upale.       Sve se zamrzlo u toj toploti.

Tylko kura grzebie w liściach.           Samo kokoška kopka po lišću.

Za krótkie to lato.                               Suviše je kratko ovo leto.

Za krótkie to życie…                          Suviše je kratak ovaj život…

 

Po polsku:                                                Po serbsku:

Powaga                                              Ozbiljnost

Stoi dumnie.                                        Stoji ponosno.                                          

Zasłania słońce                                   Zamagljuje sunce

rzucając cień na pogodnych.               bacavši senku na vedre.

Najczęściej nic się za nią                    Većinom ništa se iza nje

                                nie kryje.                                         ne skriva.

Wypina pierś                                       Prsi se

i udaje, że jest mądra.                         i pretvara se da je mudra.

Nie chodzi lecz kroczy                        Ne hoda već korača

potykając się często na                       i udara često po kamenu

                      swoich koturnach.                            svojom kosom.

Nie wie,                                               Ne zna

że śmieszy.                                         da je smešna.

 

 

Po polsku:                                               Po serbsku:

Niewyparzony język                         Pogani jezik

Miele trzy po trzy,                               Brblja sto na sat,

nagada,                                              napriča,

nagada,                                              napriča,

nagada,                                              napriča,

chlapnie coś i żałuje,                          lupne nešto i kaje se,

sekrety pozdradza,                             izdaje tajne,

lata, jak łopata,                                   leti ko lopata,

kłopotów narobi,                                 dosta problema stvara

że, aż głowa od tego paplania            da glova od toga brbljanja

                                          zaboli.                                           boli.

A ten w koło Macieju                           I opet brblja stalno

i nie chce się zamknąć                        i nemožeš ga zatvoriti

w klatce z uzębienia.                           u kavezu od zubala.

 

                                                                                             Bogumił Pijanowski

 

 

I jeszcze raz to samo po włosku:

 

Bogumił Pijanowski

Przetłumaczyła Eliza Bellini

 

Po polsku:                                        Po włosku:

Pod brzozą                                     Sotto la betulla

Gorąco,                                             Fa caldo, 

owoc dojrzewa.                                Il frutto matura.

Jedynie w cieniu                              Soltanto nell’ombra

drzewa chłodniej.                             Dell’albero si sta freschi.

Brzęczą owady -                              Ronzano gli insetti -

dla nich to                                         Per loro èl’unica

jedyne lato w życiu.              Estate della vita.

Książka leży nieprzeczytana.          Il libro riposa non letto.

Duszno.                                             C’è afa.

Tyle jeszcze do zrobienia…            Ancora così tanto da fare..

Nie zobaczę,                                    Non vedrò,

nie napiszę,                                      Non scriverò,

nie wysłucham,                                 Non ascolterò,

nie skosztuję…                                 Non assaporerò…

Skwar.                                               Che ardore.

Ani jednej chmurki                           Nemmeno una nuvola

na niebie.                                          Nel cielo.

Wszystko zastygło                           Tutto si è fermato

w tym upale.                                      In questo caldo.

Tylko kura grzebie                           Solo una gallina raspa

w liściach.                                         Nelle foglie.

Za krótkie to lato.                            È troppo breve quest’estate

Za krótkie to życie…                       È troppo breve questa vita

 

 

Powaga                                       Serietà               

Stoi dumnie.                                   Sta orgogliosa.

Zasłania słońce                              Copre il sole

rzucając cień na pogodnych.       Mettendo il ombra i sereni.

Najczęściej nic się za nią              Spesso niente si nasconde            

                                nie kryje.                          dietro a lei.

Wypina pierś                                  Mostra il petto

i udaje, że jest mądra.                   E finge di essere saggia.

Nie chodzi lecz kroczy                     Non cammina ma procede

potykając się często na                   Inciampando spesso

swoich koturnach.                           Sui propri zoccolo.

Nie wie,                                             Non sa,

że śmieszy.                                       Che fa ridere.  

 

 

Niewyparzony język                   Lingua indomabile

Miele trzy po trzy,                             Macina quel che capita,        

nagada,                                             e parla,

nagada,                                             e parla 

nagada,                                             e parla 

chlapnie coś i żałuje,                       spara qualcosa e rimpiange,

sekrety pozdradza,                         tradisce i segreti,

lata, jak łopata,                                 gira, come una pala,

kłopotów narobi,                              crea molti guai,

że, aż głowa od tego paplania       che perfino la testa   

                                      zaboli.                                               fa male.

A ten w koło Macieju                       E quella continua

i nie chce się zamknąć                    e non vuole farsi chiudere

w klatce z uzębienia.                       nella gabbia dentata.

 

Dodaj komentarz Pokaż komentarze     komentarzy: 9


użytkownik
hasło
 
Zaloguj              
KontaktZbiory prywatne